Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem http://www.socjolog-kreuje.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:
-numer telefonu: +48 789 320 542,
-adres e-mail: kontakt@socjolog-kreuje.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje

 • Portal – portal internetowy działający pod adresem http://www.socjolog-kreuje.pl/.
 • Usługodawca – Agata Rorbach wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Agata Rorbach Socjolog-Kreuje pod adresem ul. Sąsiedzka 72a lok. 31, 93-330 Łódź, NIP: 9820387209, REGON: 522156287, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu.
 • Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie, w szczególności konsultacje online.
 • Ebook – publikacja elektroniczna, którą Użytkownik nabywa za pośrednictwem Portalu.
 • Produkt fizyczny- dobro fizyczne oferowane przez sklep, zakupione z możliwością dostawy. 
 • Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach i promocjach Usługodawcy.
 • Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego zamówieniach.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. Postanowienia ogólne

 • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 • Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 • Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 • Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
 • Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, a także polegające na umożliwieniu rejestracji w celu utworzenia Konta użytkownika oraz utrzymaniu Konta użytkownika na Portalu.
 • Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia zapisanie się przez Użytkownika do usługi Newsletter. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi Newsletter za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wypisanie się z listy subskrypcyjnej lub zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy drogą elektroniczną.
 • Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne lub zakup Ebooka.
 • Informacje znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Wszelkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 • Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

 • Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji. Rejestracja nie jest wymagana do korzystania z Usług Płatnych lub w celu zakupu Ebooka.
 • Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 • Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 • Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 • Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 • Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Koncie.

§5. Usługi Płatne

 • Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu.
 • Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej:
  • dokonuje wyboru Usługi Płatnej poprzez dodanie do „koszyka” za pomocą dostępnej na Portalu funkcjonalności,
  • wypełnia formularz zamówienia wskazując wymagane dane,
  • dokonuje płatności za zamówienie za pomocą metod płatności dostępnych na Portalu.
 • Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
 • Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.
 • Usługodawca po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie podejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu ustalenia tematyki oraz terminu realizacji Usługi Płatnej.
 • Usługodawca realizuje Usługę Płatną zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Użytkownikiem zgodnie z ust. 5.
 • Konsultacje odbywają się za pośrednictwem komunikatora Teams lub Zoom zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do umożliwienia komunikacji z Usługodawcą.

§6. Realizacja zamówienia na Ebooki

 • W celu zakupu Ebooka Użytkownik dodaje wybraną publikację elektroniczną do „koszyka” za pomocą dostępnej na Portalu funkcjonalności, a następnie wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdza zamówienia i dokonuje płatności zgodnie z dostępną na Portalu metodą.
 • Usługodawca realizuje zamówienie po otrzymaniu pełnej płatności od Użytkownika.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Ebooka poprzez pobranie go i zapisanie na swoim urządzeniu. Ebook przesyłany jest w formacie PDF w formie załącznika lub do pobrania za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 • Wiadomość, o której mowa w ust. 3 przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Usługodawcę płatności.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Ebooka na zasadzie licencji zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu.

§7. Realizacja zamówienia na produkty fizyczne

 • W celu zakupu produktu fizycznego Użytkownik dodaje wybraną publikację elektroniczną do „koszyka” za pomocą dostępnej na Portalu funkcjonalności, a następnie wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdza zamówienia i dokonuje płatności zgodnie z dostępną na Portalu metodą.
 • Usługodawca realizuje zamówienie po otrzymaniu pełnej płatności od Użytkownika i dostarcza produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres w formularzu przez Użytkownika a koszt dostawy jest wskazywany podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Użytkownik.
 • Termin realizacji wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni licząc od dnia zaksięgowania wpłaty. 

§8. Metody płatności

 • Usługodawca umożliwia płatność w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin). lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w zakreślonym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 • Sprzedaż dokumentowana jest dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Użytkownika.

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

§10. Odstąpienie od umowy

 • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 • W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in.:
  • jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych (np. Ebook), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 • Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

§12. Własność intelektualna

 • Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) oraz utworzone w związku z realizacją Usługi Płatnej, a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 • Ebooki dostępne na Portalu są objęte prawem autorskim przynależnym wyłącznie Usługodawcy. Użytkownik dokonujący zakupu Ebooka uprawniony jest do wykorzystywania go jedynie na potrzeby własnego użytku osobistego w ramach uzyskanej bezterminowej niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji. Zabronione jest rozpowszechnianie oraz udostępniania Ebooka w jakiejkolwiek formie zarówno w całości lub części osobom trzecim.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu oraz utworzone w związku z realizacją Usługi Płatnej przez Usługodawcę jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 • Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 • Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 • Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 • W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 • Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2022 r.